Regulamin

Regulamin płatnego dostępu w serwisie TV Nova

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych przez Nove e-Media Piotr Niciporuk, 05-077 Warszawa, ul. Mazowiecka 20/32, NIP: 821-26-02-854, REGON: 364257990. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu.

2. Nadawca, Właściciel Serwisu – Nove e-Media Piotr Niciporuk, 05-077 Warszawa, ul. Mazowiecka 20/32, NIP: 821-26-02-854, REGON: 364257990.

3. Partner – podmiot, na zlecenie którego lub we współpracy z którym Nadawca realizuje Transmisję lub Materiał Audiowizualny

4. Materiał Audiowizualny – audycja udostępniana na indywidualne żądanie Użytkownika.

5. Transmisja – program transmitowany w czasie rzeczywistym na stronie serwisu lub na stronach Partnerów.

6. Usługa – audiowizualna usługa medialna świadczona odpłatnie przez Nove e-Media, polegająca na zapewnieniu dostępu do Transmisji lub Materiałów Audiowizualnych.

7. Opłata – określona w chwili złożenia Zamówienia kwota pieniężna, którą Użytkownik zobowiązany jest uiszczać za Usługę.

8. Konto Użytkownika – konto wymagające rejestracji i podania danych osobowych w celu umożliwienia zakupu Transmisji.

9. Płatnik – Użytkownik dokonujący opłaty w Serwisie przez Operatora Systemu Płatności.

10. Tytuł Płatności, Kod Dostępu – ciąg znaków, który dostarczany jest drogą elektroniczną do Użytkownika przez operatora Systemu Płatności. Po wpisaniu go w panelu Transmisji gwarantuje dostęp do nadawanej Transmisji.

11. Operator Systemu Płatności (tpay.com) – należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 4.848.500 PLN.

12. Serwis – platforma multimedialna w Internecie, w ramach której możliwe jest korzystanie z Usługi, dostępna pod adresem www.tvnova.pl.

13. Sesja – obiekt, zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z Użytkownikiem.

14. Datacenter – dostawca usług z których korzysta TV Nova. Dostawcami jest m.in. Nadaje.com

15. Awaria – problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności tvnova.pl, będący problemem sprzętowym lub problem oprogramowania na serwerze.

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1 Fakt aktywacji konta na stronie www Usługodawcy jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Klienta zgody na przestrzeganie postanowień regulaminu.

2. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Usługodawcą i Klientem zostaje zawarta w chwili zaksięgowania płatności za zamówioną usługę na koncie Usługodawcy.

3 Z chwilą zawarcia umowy Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługę zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, a niniejszy regulamin określa wszystkie warunki umowy o świadczenie usług.

5. Płatnik powierza przetwarzanie swoich danych osobowych Operatorowi Systemu Płatności tpay.com na cele wykonania Transakcji. Serwis tpay.com nie udostępnia podmiotom trzecim danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) klientów zgromadzonych w tpay.com. Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby Transakcji oraz w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

III. TRANSMISJE I MATERIAŁY

1. Program, jakość, sposób przeprowadzenia i inne istotne informacje dotyczące Transmisji są określone na stronie Nadawcy lub stronie Partnerów.

2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie odpowiedniego bitrate łącza internetowego, a także niepoprawnego przygotowania przeglądarki internetowej wskazanego do prawidłowego odbioru Transmisji.

3. Nadawca realizuje Transmisje w oparciu o dostępny sprzęt i technologię z zachowaniem szczególnej staranności w przeprowadzenie profesjonalnej realizacji audio-video.

4. Realizacja Transmisji uzależniona jest od dostępności zasilania prądem elektrycznym i dostępności łącza internetowego umożliwiającego emisję transmisji, które to warunki świadczą na rzecz Nadawcy podmioty zewnętrzne na mocy stosownych porozumień.

5. Dane umożliwiające odbieranie transmisji oraz Opłaty zamieszczone są w Panelu Transmisji wraz z instrukcją informującą jak odbierać Transmisję.

5. Dostęp do Transmisji możliwy jest z komputerów typu PC, laptopów i urządzeń mobilnych.

6. Z jednego Konta Użytkownika możliwy jest dostęp tylko do jednej wykupionej Transmisji.

7. Użytkownik powinien posiadać łącze o przepustowości co najmniej 3 mbps pobierania do swobodnego i płynnego odtwarzania Transmisji i być wyposażony w przeglądarkę z zainstalowanym plug-inem flash player lub odpowiedni odtwarzacz.

IV. REKLAMACJE

1. Obsługą reklamacji, zajmuje się Nadawca, chyba że na stronie Nadawcy lub Partnera podano inaczej.

2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie Kodu dostępu lub dostarczenie wadliwego tytułu płatności. W takim przypadku reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do operatora Systemu Płatności.

3. Reklamacje należy przesyłać na adres e-mail biuro@tvnova.pl lub pocztą tradycyjną na adres Nadawcy podany w części I DEFINICJE Regulaminu.

4. Reklamacje do Nadawcy należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od wystąpienia nieprawidłowości. W przypadku reklamacji wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

5. Zgłoszenie reklamacji kierowanych do Nadawcy powinno zawierać:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) numer zamówienia

d) Tytuł płatnosci

e) opis przedmiotu reklamacji, opis problemu, nazwę Transmisji, datę i godzinę zaistnienia nieprawidłowości oraz urządzenie, na którym wystąpiły.

6. Nadawca odpowie na prawidłowo złożone reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych.

7. Z tytułu przyjętej reklamacji, w przypadku gdy opłatę za Usługę dokonano za pośrednictwem e-przelewów u Operatora Systemu Płatności, Nadawca zwróci pieniądze lub zaproponuje inną formę rekompensaty.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Aktualny Regulamin opublikowany jest w instrukcji Transmisji lub Nagrania dostępnej na stronie Nadawcy lub Partnera.

3. Użytkownika obowiązuje Regulamin aktualny w chwili dokonania wpłaty za Usługę.